Geschiedenis

Op 13 februari 1962 werd de vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw "Ons Huis" opgericht. Met het koninklijk besluit van 10 juli 1962 werd de vereniging erkend en werden de statuten van de vereniging goed bevonden.

In 1974 is het houten verenigingsgebouw vervangen door nieuwbouw, welke nog altijd de basis vormt van Ons Huis anno nu. Later, in 1979, werd de naam van de vereniging gewijzigd in "Vereniging Ons Huis"

In 1988 is de exploitatie en de instandhouding overgedragen aan een in dat jaar opgerichte "Stichting Ons Huis" De doelstelling is bijna onveranderd gebleven en luidt als volgt: de stichting heeft, zonder het maken van winst, ten doel: het voor de te Nederasselt, gemeente Heumen, gevestigde vereniging genaamd "Vereniging Ons Huis" instand houden en exploiteren van een of meer gebouwen en terreinen gelegen in Nederasselt, gemeente Heumen, zulks ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven conform het bepaalde in de statuten van de vereniging, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

In het begin van de jaren negentig is het dorpshuis verbouwd tot de veelzijdige accommodatie. Er is destijds veel gebruik gemaakt door de diverse verenigingen andere gebruikers.

Een paar jaar geleden, in 2013, is het dorpshuis grondig verbouwd. Met een geheel nieuwe frisse uitstraling is het dorpshuis klaar voor de toekomst en kunnen verenigingen, inwoners van Nederasselt en andere gebruikers de komende jaren weer gebruik maken van een modern ''Ons Huis''.